Redaksi

Pimpinan Redaksi
Amarendra P (rendra@bizguru.me)

Editor
Bambang Hakim (bambang@bizguru.me)
Lukman Gunawan (lukman@bizguru.me)

Kontributor
Rudi Hartono (rudi@bizguru.me)
Eko Budi Utomo (eko@bizguru.me)
Rendi Satrio (rendi@bizguru.me)
Firman Wahyu Ilahi (firman@bizguru.me)